Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.Ondernemer: Een natuurlijk of rechtspersoon die produkten en of diensten aanbied. 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 3.Overeenkomst op afstand: Overeenkomst die tot stand komt door electronische middelen. 4.Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 5.Herroepingsrecht: het recht voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst. 7.Dag: kalenderdag

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Kaarsen-online.nl .- Bruggensingel-Zuid 23, 3823 BG Amersfoort -KvK-nummer: 56021739 - E [email protected] BTW nummer NL123735488B01.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De ondernemer maakt gebruik van waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

ARTIKEL 5- DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij getelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 3. De ondernemer kan zich binnen wetteliijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd een bestelling te weigeren.

ARTIKEL 6 –HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met product en verpakking Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met al het geleverde terug zenden. Indien de consument de fabrieksverzegeling heeft verbroken hoeft de ondernemer de producten niet terug te nemen.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van toezending voor zij rekening alsmede de kosten van het retourneren. (Verzendkosten)
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen na de terugzending terug betalen. De verzendkosten en kosten van het gebruik van de creditkaart zoals provisie worden niet door de ondernemer terug betaald.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS

 1. Gedurende het aangaan van de overeenkomst en de uitlevering worden de prijzen niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van produkten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties.

ARTIKEL 9- LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen en producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de bezorging of uitlevering vertraging ondervindt zal de ondernemer dit per E-mail melden.

ARTIKEL 10 – BETALING

 1. Betaling kan op de volgende manieren a) Vooruit betaling per bank, b) Via IDEAL en Paypal.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vemelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »